Tel:       02-617-5945-8
Fax:      02-617-5949
Email: taniy@osk-k.co.jp


Location:

Intro:
Products / Kennametal / Turning

KENNAMETAL ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความโดดเด่นในเรื่อง เครื่องมือตัดเจาะ ที่หลากหลาย ครอบคลุมงานหลายประเภท
________________________________________________________________

Turning

Download catalog

ALL TURNING TOOL PDF CATALOG!!!

  English Metric  (23MB)
  English Inch  (23MB)
________________________________________________________________Inserts
KENLOC
® Inserts
KENDEX
® Inserts
Screw-On Inserts
________________________________________________________________


Tool Holders
Toolholders
Boring Bars
Boring Head
Cartridges
Cutting Units
________________________________________________________________Grooving & Cut off Tool
A2™ - Cut Off
A3™ - Deep Grooving
A4™ - Groove & Turn

TOP NOTCH
® Grooving
 
________________________________________________________________


Threading Tool
TOP NOTCH ® Threading
: Inserts/ToolHolder/Boring Bars/
Cartridges/Cutting Units

LT Threading
: Inserts/ToolHolder/Boring Bars/Cutting Units

________________________________________________________________